Afhjælpning af mangler

Købelovens § 78 lyder således:

Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem

1) afhjælpning af mangelen,

2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),

3) et passende afslag i købesummen eller

4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.

Stk. 2. Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.

Stk. 3. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Stk. 4. Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning.

I tilgift hertil - og til fortolkning af, hvornår der er tale om "rimelig tid", kommer § 79, der lyder:

Ved afgørelsen af, om afhjælpning eller omlevering er sket inden for rimelig tid, jf. § 78, stk. 4, tages navnlig hensyn til genstandens art, mangelens beskaffenhed og køberens behov for genstanden, herunder om sælgeren for egen regning har stillet en erstatningsgenstand til køberens rådighed.

Stk. 2. Køberen kan holde købesummen tilbage, indtil krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering er opfyldt. Må mangelen anses for uvæsentlig, kan køberen dog ikke tilbageholde et beløb, som åbenbart overstiger, hvad det vil koste at afhjælpe mangelen.

Ankenævn for biler tager ofte stilling til sager, hvor sagens kerne er, om et afhjælpningstilbud er fremsat rettidigt eller uden omkostninger for køber - og hvis det ikke er tilfældet, hvilke rettigheder køber så har.

Når afhjælpningstilbuddet er fremsat for sent.

En nyere sag fra Ankenævnet (sag 16097 af 19. september 2018) viser, at sælger - hvis han afviser at foretage afhjælpning - påtager sig den absolut væsentligste risiko i sagen, hvis en sagkyndig på et senere tidspunkt fastslår, at det, der blev reklameret over, var en køberetlig relevant mangel, dvs. kunne henføres til salgstidspunktet. 

I sagen havde en kunde købt en autocamper, der efter mere end 12 måneder viste tegn på fugtskader. Ved købet havde autocamperen undergået en fugttest hos en uvildig, der ikke havde fundet nævneværdig fugt. Sælgeren af camperen afviste køberns mangelsindsigelser under henvisning til fugttesten og ud fra en betragtning om, at køber nok selv havde forårsaget en del af problemerne ved sin opbevaring af camperen i sommeren 2016 - den vådeste længe. Under ankenævnets behandling blev der indhentet en sagkyndigerklæring, der viste, at en del af fugtskaderne formentlig havde været til stede ved købet, da sealingerne i bunden af camperen var dårligere, end man kunne forvente. Straks efter fremkomsten af den sagkyndige erklæring, tilbød sælger at lade dette afhjælpe, men ankenævnet fandt, at dette tilbud var fremsat for sent. Køber kunne derfor vælge i stedet at få udbetalt en godtgørelse svarende til det, udbedringen ville koste. Det skal bemærkes, at ankenævnet ikke skulle tage stilling til, om sælgeren kunne rejse kravet videre mod den virksomhed, der oprindeligt havde udarbejdet fugttesten, og som altså måtte have overset problemerne med sealingerne. 

Når afhjælpningstilbuddet afvises.

Hvis sælger tilbyder afhjælpning, så er køber forpligtet til at acceptere dette - det viser sag 16087 (19. september 2018) - hvor en køber ca. 5 måneder efter købet fremsatte en reklamation. Da sælger tilbød at undersøge bilen afviste køber dette ud fra, at der var for langt at køre. Det var ikke et selvstændigt tema, hvem, der skulle betale for transporten. Køber oplyste til sælger, at hun ville lade sit lokale værksted reparere bilen og lade regningen sende til sælger. Dette var en afvisning af sælgers afhjælpningstilbud, hvorfor køber selv måtte afholde omkostningerne til udbedringen.