Lovpligtige oplysninger

Din Biladvokat er etableret på adressen

Kirkevej 1-3, 4. sal

2630 Taastrup

Vi kan kontaktes på telefon 20 52 48 23 eller mail; info@dinbiladvokat.dk eller info@storgaardberner.dk

Vi er stiftet som et advokatanpartsselskab med cvr. nr. 38131273.

Din Biladvokat har klientkonto i Nykredit Bank under reg. nr. 8117, konto nr. 436 51 13.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Din Biladvokat, Storgaard & Berner Advokatanpartsselskab, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Din biladvokat har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker alle advokater hos Din Biladvokat og dækker al udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet via Dahlberg Assurance Agentur A/S hos Lloyds Insurance Company, Police nr. 310 014032 samt 306-014033.

Din Biladvokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Din Biladvokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Din Biladvokat og/eller utilfredshed med en af Din Biladvokats advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.