Mangler - den køberetlige vurdering

Rigtig mange bilvirksomheder i dag sælger biler - massevis af biler.

Fælles for alle handlerne er, at den solgte bil skal være i overensstemmelse med købsaftalen og mangelsfri i øvrigt. Hvornår en bil er det - og hvad man gør, hvis den ikke er det - er ofte genstand for behandling i Ankenævn for biler og af og til også for domstolene. 

Der er mange faldgruber, når en bil handles, men det vel nok vigtigeste råd, vi kan give dig som bilsælger er, at kende den vare, du sælger. 

Fortrydelsesret

Lige så lidt, som man kan fortryde køb af fødevarer, kan man fortryde køb af biler – medmindre naturligvis der er taget et forbehold eller aftalt en fortrydelsesret.

Typisk er det bilkøberen, der fortryder købet – eventuelt af nød, fordi vedkommende eksempelvis ikke kan få bilen finansieret – og i så fald vil sælger have ret til at kræve sig stillet, som om handlen var gennemført. Sælger kan også kræve at få sine positive omkostninger dækket til klargøring, annoncering m.v. (14960, 24. februar 2017).

Hvis sælger ønsker at fastholde handlen, er det vigtigt, at han gør køber opmærksom på det – i praksis ved at sætte en frist for købers opfyldelse af handlen. Samtidig skal han gøre opmærksom på, at handlen hæves fra sælgers side, hvorefter bilen skal sættes til salg bedst muligt. Det tab, der eventuelt realiseres ved den efterfølgende handel, kan så rejses som et erstatningskrav mod køber som følge af købers væsentlige misligholdelse.

I sælgers opgørelse af tabet, skal der tages højde for den faktiske købesum til den oprindelige køber og den efterfølgende faktiske købesum til den endelige køber. Det betyder eksempelvis, at hvis sælger ikke har nået at købe nummerplader til den oprindelige køber, så kan den udgift naturligvis ikke medtages to gange i opgørelse. (14963, 24. februar 2017)

Formodningsreglen

Formodningsreglen indebærer, at du som professionel har bevisbyrden for, at defekter, der opstår på bilen indenfor de første 6 måneder efter købet, ikke var til stede eller under udvikling på købstidspunktet. Reglen gælder kun i forbrugerkøb.

Den bevisbyrde er rigtig svær at løfte.

For praksis se her:

Den brændte bil.

Reklamationsfristen

For alle køb gælder en 2-årig reklamationsret, som kan fraskrives ved erhvervskøb og civilkøb, dvs. hvor to private handler med hinanden. 

Hvordan bedømmes en mangel

En mangel bedømmes på tidspunktet, hvor bilen overdrages fra sælger til køber. Købeloven indeholder i §§ 75a-76  en "positiv-liste" over, hvornår der er tale om en mangel. Denne liste omfatter følgende forhold:

  • Hvis det solgte ikke svarer til den betegnelse, det er solgt under eller køber har fået forkerte eller vildledende oplysninger om produktet ved købet.
  • Hvis sælgeren eller et tidligere salgsled - typisk producenten - har givet forkerte eller vildledende oplysninger i reklamemateriale e. lign.
  • Hvis sælgeren har forsømt at give oplysninger, der har relevans for køberens vurdering og bedømmelse af produktet, og som sælgeren kendte eller burde kende.
  • Hvis det solgte er af ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end køberen kunne forvente ud fra aftalen, herunder især varens pris og alder m.v.
  • hvis det solgte ikke stemmer overens med det aftalte, herunder i forhold til kvalitet og egenskaber.

Især vurderingen af, om det solgte er ringere, end køberen kunne forvente, er vanskelig at foretage, især for ældre biler. 

Når det skal bedømmens, om en mangel har været til stede ved overdragelsen fra sælger til køber, så ser man både på, hvornår manglen fysisk har vist sig, men også på, hvornår mangel er kommet under udvikling. I praksis er alle mangler jo under udvikling fra bilens fremstillingstidspunkt, men det, der skal fastslås, er, hvornår udviklingen har været så fremskreden, at der kan være tale om en egentlig mangel.

For praksis se her:

Fejl i annoncering.

Sælgers oplysningspligt. 

Test af u-testelige systemer

Tivoli-biler

En tivoli-bil er kælenavnet for en meget billig bil, typisk under 20.000 kr. som er nysynet – men så heller ikke mere. Bilen er med andre ord bedst egnet til at blive sat på en karrusel i en forlystelsespark. Købere af tivoli-biler har ofte en forventning om, at de køber en bil, som i hvert fald kan holdes kørende til næste syn; en forventning, som sjældent kan opfyldes.

Udfordringen med biler af den type er, at købet af dem også er omfattet af købeloven. Det betyder 2 års reklamationsret og 6 måneders formodningsregel; i hvert fald hvis de sælges til forbrugere. Ikke overraskende er det en biltype, som ofte er genstand for tvister i Ankenævn for biler.

For praksis om mangelsbedømmelsen læs praksis her.

Hvad er en sliddel?

Vi får ofte henvendelser omkring sliddele i forhold til reklamationsretten; og det skal fastslås med usvigelig sikkerhed – alle dele af en bil er omfattet af reklamationsretten! Det er derfor IKKE muligt at afvise en reklamation ud fra en generel betragtning om, at der er tale om en sliddel.

Når det er sagt, så er det klart, at der er visse dele, der lettere glider ud af mangelsbegrebet, fordi der er tale om dele, der mekanisk slides ved megen brug – eller megen stilstand.

Bremseskiver og -klodser er defineres ofte som udprægede sliddele. Udskiftning af disse bremsedele ca. 9 måneder og 18.000 km. efter købet af en Hyundai I30 til 153.000 kr. var derfor ikke en køberetlig relevant mangel, og kunden måtte selv afholde omkostningerne. (14905, 24. februar 2017)

Software-fejl

Som rullende mobiltelefoner er det klart, at der i stigende omfang ses flere og flere sager omkring fejl i bilernes software, herunder GPS-systemer og lignende.

En kunde havde købt en spritny Citroën Berlingo til 216.000 kr. Allerede ved afhentningen oplevede kunden, at bilen viste en fejlmeddelelse på displayet, som sælger ad flere omgange forsøgte at fjerne. Kunden oplevede fejlmeddelelsen helt op til 10 gangen dagligt. Sælger konstaterede efter mange og lange fejlsøgninger, at fejlen ikke havde indflydelse på hverken køreegenskaber eller holdbarhed. Sælger oplyste også til kunden, at de forventede en opdatering klar i foråret 2017.

Kunden ønskede at hæve handlen og fik medhold, henset til det betydelige irritationsmoment, fejlen udgjorde. Kunden blev pålagt at betale 1 kr. pr. kørt kilometer for sin nytteværdi. (15013, 24. februar 2017)

Udbedring af mangler

Det følger af købelovens § 78, stk. 4, at sælger kan tilbyder afhjælpning af en mangel "inden rimelig tid" - og hvis sælger tilbyder dette, så er køber forpligtet til at lade sig nøje hermed, såfremt afhjælpningen i øvrigt kan gennemføres uden udgift og uden væsentlig ulempe for køber.

Det spørgsmål, der ofte trænger sig på, er så: Hvornår er et afhjælpningstilbud fremsat inden rimelig tid - og har køber nogen forpligtelser i den henseende?

Læs mere her:

I øvrigt - og nok så væsentligt - så har køber ikke et egentligt krav på en lånebil; det er én gang for alle cementeret i en princip-udtalelse fra Ankenævn for biler i sagen 16125 af 19. september 2018 havde en køber reklameret over en defekt køler. Sælger havde været tre måneder om at foretage afhjælpning og i den periode havde køber haft lejet en bil andetsteds til en værdi af ca. 22.000 kr. som han krævede erstattet fra sælger. Ankenævnet udtalte, at:

Ifølge købelovens § 78, stk. 4 skal sælgeren opfylde krav om afhjælpning inde n for rimelig tid og uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade manglen afhjælpe fpå sælgerens regning. En køber har ikke i medfør af denne bestemmelse et juridisk krav på at få stillet en lånebil til rådighed. Stiller sælger derimod en lånebil til rådighed, kan dette efter omstændighederne forlænge den periode, som sælger har til rådighed for afhjælpningen.

Den manglende lånebil var dog ikke ensbetydende med, at sælger ifaldt erstatningsansvar overfor køber, der kunne have valgt på et langt tidligere tidspunkt at lade manglen udbedre - køleren udskifte - for sælgers regning på et andet værksted. 

Derfor - måske lidt pudsigt - måtte køber selv afholde omkostningerne til sin lejebil i perioden. 

Om at hæve handlen

Et forbrugerkøb kan hæves, hvis det solgte lider af væsentlige mangler eller hvis det lider af mangler, som sælger ikke formår at udbedre manglerne inden rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køber.

Praksis fra Ankenævn for biler viser, at selv mangler, der kun havde en værdi af ca. 7.000 kr. på en bil, der havde kostet 121.000 kr. var hævebegrundende, fordi sælgeren af bilen ikke havde formået at afhjælpe manglerne. Det skal bemærkes, at køber kunne have krævet et afslag i prisen, men afgørelsen viser, at der er køber, der vælger hvilken beføjelse, dvs. hvilket krav, han ønsker at rejse mod sælger. (14580; 24. februar 2017).

Gæld i bilen

Som bilforhandler hæfter du for eventuel gæld i bilen med bilens værdi, hvis du sælger en behæftet bil til en kunde.

Juridisk set sælger du en bil med vanhjemmel. Det betyder, at du sælger en bil, som kunden ikke selv bestemmer fuldstændig over – eksempelvis vil den næppe kunne belånes, hvis der i forvejen er pant i bilen. Læs mere her.

Kommissionssalg

 I salgsannoncer står der ofte, at bilen sælges i kommission, for kunde eller lignende. Når begrebet kommission benyttes, så gælder kommissionsloven, og det betyder direkte oversat, at sælger, dvs. den, der har bilen i kommission og derfor også kontakten med kunden, stilles som om, han selv havde solgt bilen.

Som køber af en kommissionsbil er man derfor fuldt beskyttet af købeloven, uanset hvad kommissionæren ellers måtte gøre af krumspring for at overbevise køberen om det modsatte. (14953, 24. februar 2017)